The grand prix of life

This poem was written by one of my friend 'Ananth' to another friend named 'Ashish' when he left to do his M.S as a gift. 


EzÀÄ PÀ«vÉ,
CzÀÄ §gÉzÀgÀÆ PÀ«vÉ,
UÀÄ£ÀÄVzÀgÀÆ PÀ«vÉ,
gÁUÀªÁV ºÁrzÀgÀÆ CzÀÄ PÀ«vÉ.

DzÀgÉ EzÀÄ £Á£ï VÃazÀÄÝ (Just like exam)


§zÀÄPÀÄ C£ÉÆß F F1 race£À°è
Friend C£ÉÆß navigator DV
“u can do it” C£ÉÆß fuel ºÁQ
24 hours per day speed £À°è
Semesters C£ÉÆß F lap UÀ¼À°è
Pitstop xÀgÀ holiday UÀ¼À°è

¤Ã £À£ï eÉÆvÉ  £À°è
£Á ¤£ï eÉÆvÉ  £À°è
Ferrari xÀgÀ team DV
J®Æè crashu, scrachu E®Ý¯É
Exam C£ÉÆß finish line£À zÁn
B.E C£ÉÆß MAzÀÄ season complete ªÀiÁr
Percentage C£ÉÆß season points UÀ¼À¹
MS C£ÉÆß E£ÉÆßAzÀÄ season UÉ PÁ®Ä ºÁQ
ºÉƸÀ eÁUÀzÀ°è
ºÉƸÀ team£À°è
ºÉƸÀ navigator eÉÆvÉ
¤£Àß F ¥ÀAiÀÄtPÉÌ
£À£Àß PÉÆn D²ÃªÁðzÀ

DzÀgÉ MAzÀÄ D±ÀAiÀÄ
MAzÀÄ ¥ÀjPÀ®à£É
MAzÉà MAzÀÄ ¸ÀÄAzÀgÀ  ¸Àé¥Àß
ªÀÄvÉÛ CzÉà xÀgÀ race£À°è
¤Ã£É navigator DV
CzÉ fuel £À°è
CzÉ xÀgÀ lap UÀ¼À°è
¤Ã £À£ï eÉÆvÉ  £À°è
£Á ¤£ï eÉÆvÉ  £À°è
MAzÉ team£À°è
ºÉÆÃUÉÆÃt
E£ÉÆßAzÀÄ finish line DvÀÛ.....
§gÀĪÉAiÀiÁ
UɼÉAiÀÄ
¤Ã..........?
Here's an image if you were not able to read the text.
 


Here's a video of 'Ashish' reading the poem. 
 
Labels: