ಬರೆಯಲೇ ನಾನೊಂದು ಕವಿತೆ

ಬರೆಯಲೇ ನಾನೊಂದು ಕವಿತೆ 
ಈ ಬೆಳದಿಂಗಳ ಬೆಳಕಿನಲಿ 
ನಿನ್ನ ಗುಂಗಲ್ಲೇ ಪದಗಳ ನಾ ಮರೆತೇ 
ಪ್ರೀತಿಯ ಬಣ್ಣವಿದೆ ಈ ಪದಗಳಲಿ 

ನಿನ್ನ ಗೆಜ್ಜೆಯ ಸವಿನಾದ 

ಕೇಳುತಲೇ  ಕುಳಿತಿರುವೆ 
ಮಾತುಗಳು ನಿನ್ನವು ಬಲು ಇಂಪಾದ 
ಈ ಪದಗಳಲ್ಲೇ ನಿನ್ನ ನೆನೆದಿರುವೆ 

ನಿನ್ನ ನಡುವಿನ ನೃತ್ಯ 

ನೆನೆಯುತಲೇ ನಾ ಹಾಡುವೆ 
ನಿನಗಿಂತ ಚಂದ ಯಾರಿಲ್ಲ, ಇದು ಸತ್ಯ 
ನೀ ಮರೆಯಾಗಿ, ಎಲ್ಲಿರುವೆ?

Labels: ,