ಬಣ್ಣಗಳ ಮಧ್ಯೆ

ಬದುಕು ನೀ ಬಣ್ಣಗಳ ಮಧ್ಯೆ 
ಬಣ್ಣದ ಮಾತುಗಳಾಡಿ ಅವಳ ಮನಸ ಕದ್ದೆ 
ಬಣ್ಣಗಳ ಮೂಲಕ ವರ್ಣಿಸಿ ನನ್ನ ಭಾವನೆಗಳ 
ಭಾವನೆಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳ 
ಕಾತುರದಿ ಕಾದಿರುವೆ ಆ ಬಣ್ಣದ ಚೆಲುವೆಗೆ 
ಮನಸೋತಿ ಅವಳ ಕಣ್ಣಿನ ಕಾಮನಬಿಲ್ಲಿಗೆ !!!

Labels: ,