ಇನ್ಯಾರು ಸಿಗೋಲ್ಲ

ಬಾನಲಿ ಬಂದು ನಿಂದ ಚಂದಿರ 
ಅವಳು ಕೇಳಿದಳು ನನಗೆ ಏನು ತಂದಿರ 
ಪಿಸುಗುಟ್ಟೆ ಅವಳ ಕಿವಿಯ ಹತ್ತಿರ 
ಅವಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ 

ನಾಚಿ ಓಡಿಹೋದಳು ಆಕೆ 
ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ನನ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲ ಏಕೆ 
ಈ ಸನ್ನೆಯನ್ನು ನಾ ತಿಳಿಯಬೇಕೆ 
ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯಲಿ ಅವಳ ಮನಸಿನ ಬಯಕೆ 

ಅವಳ ಬಯಕೆಯಂತೆ ನುಡಿವ ಪ್ರೇಮಿ ನಾನಲ್ಲ 
ಸುಳ್ಳನ್ನು ನಿಜಮಾಡಿ ಹೇಳುವವ ನಾನಲ್ಲ 
ನನ್ನ ಬಳಿಯೇ ನೀ ಬಾ ಎಂದು ನಾ ಕೇಳೊಲ್ಲ 
ಆದರು ನನ್ನ ಹಾಗೆ ನಿನಗೆ ಇನ್ಯಾರು ಸಿಗೋಲ್ಲ!

Labels: ,